Statut

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§5.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

1. Kultury i sztuki.

2. Kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Ekologii, zasobów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych.

4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6. Aktywizacji i wspierania rozwoju na obszarach wiejskich.

7. Aktywności społecznej, integracja społeczności lokalnej oraz integracji osób prawnych działających na rzecz społeczności.

8. Integracji i współpracy z krajowymi i zagranicznymi grupami lub organizacjami o podobnym profilu zainteresowań.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, animacyjnej, doradczej i wydawniczej.

2. Organizację konwentów, zlotów, warsztatów, treningów, pokazów oraz innych wydarzeń gremialnych z szczególnym uwzględnieniem wydarzeń kulturalno-artystycznych.

3. Organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, działaniach i wydarzeniach o tematyce związanej z działalnością Fundacji.

4. Współpracę, wspieranie krajowych i międzynarodowych organizacji formalnych oraz nieformalnych powiązanych z działalnością statutową Fundacji.

5. Organizowanie lub współorganizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany młodzieży i dorosłych, w szczególności prowadzenie obozów, kolonii i zielonych szkół.

6. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i ekologicznej.

7. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji.

8. Organizowanie, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, terapii i rehabilitacji.

9. Pomoc niepełnosprawnym w osiągnięciu maksymalnego rozwoju psychoruchowego.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie kultury i sztuki lub wpisującymi się w cele działania Fundacji.

11. Organizowanie, prowadzenie i tworzenie szkół.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław